Tuesday, 9 July 2024

ค่า ec น้ำดื่ม: มีความสำคัญ ผลกระทบ และช่วงค่าที่เหมาะสม

ค่า ec น้ำดื่ม

conductivity คือความสามารถของวัสดุในการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านค่า ec ของน้ำคือการวัดความจุของไอออนที่มีอยู่ในน้ำเพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้า ค่า ec ของน้ำขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออน ถ้าความเข้มข้นของไอออนมากขึ้นค่า ec ของน้ำก็จะสูงขึ้น ถ้าความเข้มข้นของไอออนน้อยลงค่า ec ของน้ำก็จะน้อยลง

ทำไมช่วงค่า ec จึงมีความสำคัญในน้ำ

ค่าการนำไฟฟ้าเป็นหน่วยวัดความเค็มของน้ำ ค่าการนำไฟฟ้าวัดเป็นไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µS/cm)และวัดได้ในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 50,000 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

ช่วงการนำไฟฟ้าจะวัดได้ดีที่สุดโดยตรงโดยใช้หัววัด(อิเล็กโทรดหรือโพรบ)มาวัดค่าการนำไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์หรือเซ็นเซอร์วัดค่าโดยมีทั้งแบบมือถือหรือตั้งโต๊ะ เครื่องวัดค่า ec เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวัดค่า ec น้ำดื่มได้อย่างแม่นยำ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า ec น้ำดื่ม

  • อุณหภูมิ
  • ความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย

การวัดค่า EC น้ำดื่ม

วัดค่า EC มีการใช้ทั่วไปในด้านการเกษตร การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการวัดค่ามีดังนี้:

  • เครื่องวัด EC: EC meter มีทั้งแบบมือถือหรือตั้งโต๊ะ โดยตัวเครื่องจะทำการวัดค่า EC ของสารละลายในหน่วย มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) หรือ ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µS/cm)
  • อิเล็กโทรด: เครื่องวัด EC ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับอิเล็กโทรด โดยอิเล็กโทรดนี้จะจุ่มอยู่ในตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวัดค่า

ผลกระทบของช่วงค่า ec ที่ผิดปกติ

ช่วงค่า ec ที่ผิดปกติมักบ่งชี้ถึงมลพิษทางน้ำ โดยธรรมชาติแล้วปริมาณเกลือระดับต่ำจะพบได้ในแหล่งน้ำแต่มักจะเพิ่มขึ้นจากผลกระทบทางธรรมชาติและมนุษย์ แต่เมื่อเกลือเพิ่มขึ้นในน้ำจืดจะทำให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศทางน้ำ คุณภาพน้ำไม่ดีซึ่งส่งผลต่อการใช้งานของมนุษย์

เมื่อช่วงค่าที่เกินปกติจะส่งผลอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสัตว์หลายชนิดจึงปรับตัวตามความผันผวนของการนำไฟฟ้าของน้ำ สัตว์ที่ไม่สามารถโยกย้ายหรือปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็จะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้

สามารถวัดช่วงค่า ec น้ำดื่มได้อย่างไร

ค่าการนำไฟฟ้าเป็นหน่วยวัดความเค็มของน้ำ ค่าการนำไฟฟ้าวัดเป็นไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µS/cm)และวัดได้ในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 50,000 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

ช่วงการนำไฟฟ้าจะวัดได้ดีที่สุดโดยตรงโดยใช้หัววัด(อิเล็กโทรดหรือโพรบ)มาวัดค่าการนำไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์หรือเซ็นเซอร์วัดค่าโดยมีทั้งแบบมือถือหรือตั้งโต๊ะ เครื่องวัดค่า ec เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวัดค่า ec น้ำดื่มได้อย่างแม่นยำ

ช่วงการนำไฟฟ้าและการใช้งาน

เนื่องจากช่วงค่าคอนดักติวิตี้ในน้ำจะกำหนดปริมาณประจุไฟฟ้าที่สามารถไหลผ่านน้ำได้ ช่วงค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันจึงมีการใช้งานที่จำเฉพาะ ได้แก่

  • ค่า 0-800 µS/cm: ใช้กับน้ำดื่ม การชลประทาน และปศุสัตว์ทั้งหมด
  • ค่า 800-2,500 µS/cm: ใช้ในการชลประทาน ปศุสัตว์ทั้งหมด และบางครั้งใช้กับน้ำดื่ม (แต่ควรใช้ช่วงค่าที่ต่ำกว่า)
  • ค่า 2,500-10,000 µS/cm: ไม่แนะนำให้ใช้ช่วงค่านี้สำหรับน้ำดื่มแต่ถ้าค่าสูงถึง 3,000 µS/cm ยังถือว่าปลอดภัย ใช้ในการชลประทานค่าต้องสูงถึง 6,000 µS/cm ใช้สำหรับพืชที่ทนความเค็มได้มาก ในส่วนของปศุสัตว์หมูจะสามารถทนต่อระดับสูงถึง 6,000 µS/cm แต่สัตว์อื่นๆทั้งหมดสามารถอยู่รอดได้สูงถึง 10,000 µS/cm
  • ค่า >10,000 µS/cm: ช่วงค่านี้ไม่เหมาะสำหรับน้ำดื่มหรือการชลประทาน เฉพาะวัวเนื้อเท่านั้นที่สามารถใช้น้ำที่มีระดับสื่อกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า 17,000 µS/cm และแกะผู้ใหญ่ที่เลี้ยงด้วยอาหารแห้งสามารถทนต่อระดับค่าได้สูงถึง 23,000 µS/cm ปศุสัตว์อื่นๆ ทั้งหมดไม่สามารถใช้ระดับที่มากกว่า 10,000 µS/cm ได้ ระดับสื่อกระแสไฟฟ้าที่เกิน 10,000 µS/cm จึงถูกใช้ในระบบชักโครกเป็นหลัก (สูงถึง 50,000 µS/cm) และในการผลิตคอนกรีต