Tuesday, 9 July 2024

ระดับเสียงดังกี่เดซิเบลผิดกฎหมาย

29 May 2024
15
เสียงดังกี่เดซิเบลผิดกฎหมาย

เดซิเบล (Decibel เขียนย่อว่า dB) เป็นหน่วยลอการิทึมที่ใช้วัดความเข้มของเสียงหรือระดับพลังงานของสัญญาณไฟฟ้า เป็นหน่วยไร้มิติที่แสดงอัตราส่วนระหว่างสองค่า เช่น ความดันเสียง หรือกำลังไฟฟ้า มาตราส่วนเดซิเบลถูกนำมาใช้ในด้านต่างๆ รวมถึงอะคูสติก อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

ระดับเดซิเบลคืออะไร?

หูของมนุษย์มีความสามารถในการรับมือกับระดับเสียงต่างๆ มากมาย ดังนั้นมาตราส่วนลอการิทึมจึงใช้เพื่อแสดงระดับเสียงอย่างมีความหมายด้วยตัวเลขที่ยืดหยุ่นมากกว่าตัวเลขเชิงเส้น สเกลนี้เรียกว่าสเกลเดซิเบลหรือสเกล dB ในระดับ 0 dB เป็นเสียงที่ได้ยินน้อยที่สุด (0 dB ไม่ได้หมายถึงไม่มีเสียง)

 • 0 dB: เกณฑ์การได้ยินต่ำสุดของหูมนุษย์
 • 30 dB: เสียงกระซิบอันเงียบสงบหรือพื้นที่ชนบทอันเงียบสงบ
 • 60 dB: ระดับการสนทนาปกติ
 • 85 dB: การจราจรในเมืองที่พลุกพล่าน (การเปิดรับแสงเป็นเวลานานในระดับนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยิน)
 • 100 dB: เลื่อยไฟฟ้าหรือคอนเสิร์ตร็อคเสียงดัง (เสี่ยงต่อความเสียหายต่อการได้ยินทันที)
 • 120 dB: เกณฑ์ความเจ็บปวดสำหรับคนส่วนใหญ่

มาตรฐานเสียงดังกี่เดซิเบลผิดกฎหมาย

ประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบเพื่อจัดการมลพิษทางเสียงและปกป้องสุขภาพของประชาชนจากการสัมผัสเสียงที่มากเกินไป กฎระเบียบเหล่านี้รวมถึงขีดจำกัดเดซิเบลเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ ภาพรวมประเด็นสำคัญของกฎหมายในประเทศไทยมีดังนี้

1.สำหรับบ้านพักอาศัย

1.1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนด มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ให้กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

 1. ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dBA
 2. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dBA

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.pcd.go.th/laws/2825

2.เสียงดังในการทำงาน

กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่าง ๆ ไว้ดังนี้คือ

 • ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 dB(A)
 • ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 dB(A)
 • ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 dB(A)
 • นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 dB(A) ไม่ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/2131952.pdf

การวัดเสียงเดซิเบล

เครื่องวัดระดับเสียงที่หลากหลายมีตั้งแต่เครื่องวัดราคาประหยัดที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปไปจนถึงอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ โดยแบ่งเป็น 2ชนิดได้แก่ คลาส/ประเภท 1 และคลาส/ประเภท 2 ตามมาตรฐาน IEC 61672