Tuesday, 9 July 2024

ความลับของค่า pH ของดิน ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช

ค่า pH ของดิน

ดิน (Soil) ยึดเหนี่ยวรากพืชและทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสารอาหาร ประกอบด้วยแร่ธาตุ อากาศ น้ำ สารอินทรีย์ที่ตายแล้ว และสิ่งมีชีวิต ส่วนของแร่ประกอบด้วยเศษหินขนาดเล็กที่สลายตัวไปตามสภาพดินฟ้าอากาศ ส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ประกอบด้วยซากพืชและสัตว์ที่อยู่ในระยะการสลายตัวต่างๆ ปริมาณน้ำและอากาศในดินจะขึ้นอยู่กับเนื้อสัมผัสและโครงสร้างของดิน

ดินประกอบด้วยอนุภาคแร่ธาตุสามขนาดที่แตกต่างกัน ได้แก่ ทราย ตะกอน และดินเหนียว เปอร์เซ็นต์ของแต่ละอย่างจะกำหนดเนื้อสัมผัสของดินตลอดจนคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เนื้อดินในอุดมคติเรียกว่าดินร่วน ประกอบด้วยทราย ตะกอน และดินเหนียวในปริมาณเท่าๆ กัน

pH ของดินหมายถึงการวัดความเป็นกรดหรือด่างของดิน ซึ่งกำหนดโดยความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายของดิน วัดได้ในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยที่ค่า pH ต่ำกว่า 7 บ่งชี้ถึงดินที่เป็นกรด pH 7 เป็นกลาง และค่า pH ที่สูงกว่า 7 บ่งชี้ดินที่เป็นด่าง (พื้นฐาน)

 

ความสำคัญของ pH ในดินต่อการเจริญเติบโตของพืช

 

1. สารอาหารพืชดูดซึมได้

pH ดินมีอิทธิพลอย่างมากต่อความพร้อมของสารอาหารที่จำเป็นต่อพืช สารอาหารที่แตกต่างกันจะมีได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพีเอชดินตัวอย่างเช่น:

  • ดินที่เป็นกรด (pH ต่ำกว่า 7) มีแนวโน้มที่จะมีสารอาหาร เช่น เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) สูงกว่า แต่อาจมีแคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ ฟอสฟอรัส (P)
  • ดินที่เป็นด่าง (pH สูงกว่า 7) มักจะมีสารอาหารรอง เช่น เหล็ก แมงกานีส และสังกะสีที่ลดลง ในขณะที่ความพร้อมของฟอสฟอรัสอาจเพิ่มขึ้น

จากภาพด้านล่างอธิบายกลไกของ pH ดิน โดยที่พืชส่วนใหญ่ต้องการดินที่มีค่าพีเอชระหว่าง 6.0 ถึง 7.0 เพื่อให้สามารถดูดซึมธาตุอาหารหลัก NPK และธาตอาหารรอง และสารอาหารอื่นๆ ในดิน

 

2. กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน:

pH ในดินยังส่งผลต่อการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน รวมถึงแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหมุนเวียนของสารอาหาร การสลายตัวของอินทรียวัตถุ และการปราบปรามโรค

จุลินทรีย์ในดินหลายชนิดมีช่วง pH ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและกิจกรรม ดังนั้นการรักษาระดับ pH ของดินให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมชุมชนจุลินทรีย์ในดินให้มีสุขภาพดี

 

3. การเจริญเติบโตและการทำงานของราก:

ค่า pH ของดินส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและการทำงานของราก พืชมีความทนทานต่อค่า pH ของดินที่แตกต่างกัน และค่า pH ที่สูงเกินไปสามารถขัดขวางการพัฒนาของรากและการดูดซึมสารอาหารได้

ในดินที่เป็นกรด ความเป็นพิษของอะลูมิเนียมและแมงกานีสสามารถทำลายรากได้ ในขณะที่ดินที่เป็นด่าง การสะสมแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถจำกัดการแทรกซึมของรากและการดูดซึมน้ำได้

 

4. สุขภาพพืชและผลผลิต:

พีเอชของดินที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพโดยรวมของพืชและผลผลิต เมื่อค่า pH ของดินอยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับพืชบางชนิด จะส่งเสริมการเจริญเติบโตที่แข็งแรง การดูดซึมสารอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น

ในทางกลับกันหากพีเอช pH ดินที่ไม่สมดุลสามารถนำไปสู่การขาดสารอาหาร การเจริญเติบโตของพืชไม่ดี และเพิ่มความไวต่อความเครียด

การทำความเข้าใจค่า pH ของดินและความสำคัญของค่า pH ในการเจริญเติบโตของพืชเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการดินที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน ด้วยการรักษาระดับ pH ของดินที่เหมาะสม ชาวสวนและเกษตรกรสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชให้แข็งแรง ปรับปรุงผลผลิตพืชผล และปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

การทดสอบค่า pH ดิน

การวัดค่า pH ของดินถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของดิน และเพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ต่อไปนี้เป็นวิธีการต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในการวัดค่า pH ของดิน:

 

1. ชุดทดสอบค่า pH ของดิน:

ชุดทดสอบมีจำหน่ายที่ศูนย์ของทางราชการและร้านค้าออนไลน์ โดยทั่วไปชุดอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยแถบทดสอบ pH หรือแคปซูลที่มีสีย้อมที่ไวต่อ pH

การใช้ชุดทดสอบ ให้เก็บตัวอย่างดินจากความลึกที่ต้องการ (ปกติ 4-6 นิ้ว) ผสมกับน้ำกลั่นในภาชนะที่สะอาด แล้วใส่แถบทดสอบหรือแคปซูลลงในส่วนผสมของดิน-น้ำ

หลังจากนั้นไม่กี่นาที สีของแถบหรือสารละลายจะเปลี่ยนเพื่อระบุระดับ pH เปรียบเทียบการเปลี่ยนสีกับแผนภูมิสีที่ให้ไว้เพื่อกำหนดค่า pH ของดิน

 

 

2. เครื่องวัดค่า pH:

เครื่องวัดค่า pH เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัดค่า pH ของดินได้อย่างแม่นยำ หากต้องการใช้เครื่องวัดค่า pH ให้ใส่หัววัดลงในตัวอย่างดินที่เก็บได้ที่ระดับความลึกที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบโพรบในแนวตั้งและครอบคลุมความยาวทั้งหมดของโซนราก ปล่อยให้เครื่องวัดค่า pH มีเสถียรภาพ จากนั้นอ่านค่า pH ที่แสดงบนหน้าจอมิเตอร์

 

3. ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน:

ห้องปฏิบัติการทดสอบดินให้บริการทดสอบดินอย่างมืออาชีพ รวมถึงการวิเคราะห์ pH เก็บตัวอย่างดินตามคำแนะนำของห้องปฏิบัติการ โดยทั่วไปจะต้องเก็บตัวอย่างหลายตัวอย่างจากพื้นที่ต่างๆ ของพื้นที่ปลูก ผสมให้เข้ากัน และส่งส่วนหนึ่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการจะจัดทำรายงานดินโดยละเอียด รวมถึงระดับ pH ระดับสารอาหาร และคำแนะนำในการปรับปรุงดินหากจำเป็น