Wednesday, 10 July 2024

เข้าใจ Moisture content คืออะไร ปริมาณความชื้นที่สำคัญ

Moisture content คือ

ปริมาณความชื้นในวัสดุ (Moisture Content) คือปริมาณน้ำที่มีอยู่ในสาร หรืออาหาร ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักหรือปริมาตรรวมของสารนั้น พารามิเตอร์นี้เป็นตัวแปรที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร การก่อสร้าง และการผลิต เนื่องจากส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ คุณภาพ และความเสถียรของวัสดุ

ปริมาณความชื้นอาจแสดงเป็นอัตราส่วนและอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ศูนย์ 0% จนถึง 100% ค่าความพรุนของวัสดุที่ความอิ่มตัว การกำหนดปริมาณน้ำถูกนำมาใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ หนึ่งในนั้นคือด้านการเกษตร ปริมาณน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืช ดินที่แห้งเกินไปจะทำให้พืชคายน้ำลดลงและอาจนำไปสู่จุดเหี่ยวเฉาเมื่อพืชไม่สามารถสกัดน้ำได้อีกต่อไป

 

ประเภทของปริมาณความชื้น

ปริมาณน้ำหรือปริมาณความชื้นในวัสดุ (Moisture Content) คือปริมาณน้ำที่มีอยู่ในวัสดุเช่นดิน (เรียกว่าความชื้นในดิน) หิน เซรามิก พืชผล หรือไม้ ปริมาณน้ำถูกนำมาใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย สามารถนแบ่งได้เป็น 2 ชนิดดังต่อไปนี้

 

1. ความชื้นกราวิเมตริก (Gravimetric Moisture Content)

ปริมาณความชื้นกราวิเมตริก (gravimetric Moisture Content) คือการทำให้แห้งด้วยเตาอบ วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักตัวอย่างที่มีความชื้น อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง แล้วชั่งน้ำหนักใหม่ และคำนวณมวลของน้ำที่สูญเสียไปเป็นเปอร์เซ็นต์ของมวล

หน่วยวัดโดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

หรือสามารถคำนวณโดยใช้น้ำหนักเริ่มต้นและน้ำหนักสุดท้ายดังสูตรต่อไปนี้

 

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าคุณมีตัวอย่างอาหารเช่นกล้วยตากที่มีน้ำหนักเริ่มต้น 150 กรัม (น้ำหนักเปียก รวมน้ำ) และน้ำหนักแห้ง 120 กรัม (หลังจากการอบแห้งด้วยเตาอบ)

โดยใช้สูตรที่ 2 ปริมาณความชื้นแบบกราวิเมตริก (%)= [(150-120)/120] X 100 = 25%

ซึ่งหมายความว่าตัวอย่างกล้วยตากมีความชื้น 25% โดยน้ำหนัก

 

การประยุกต์ใช้การวัดปริมาณความชื้นแบบกราวิเมตริก

 • วิทยาศาสตร์ดิน: กำหนดปริมาณน้ำในดิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิบัติทางการเกษตร กำหนดการชลประทาน และการประเมินสุขภาพของดิน
 • อุตสาหกรรมอาหาร: วัดปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา
 • การก่อสร้าง: ประเมินปริมาณความชื้นในวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต ไม้ และมวลรวม ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงและความทนทาน
 • ยา: รับประกันความเสถียรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยาโดยการควบคุมระดับความชื้น
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม: ติดตามปริมาณความชื้นในระบบนิเวศเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทางอุทกวิทยาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ข้อดีของแบบกราวิเมตริก

 • ความแม่นยำ: ให้การวัดปริมาณความชื้นโดยตรงและแม่นยำสูง
 • ความเรียบง่าย: วิธีการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน
 • ใช้งานได้หลากหลาย: สามารถใช้กับวัสดุได้หลากหลาย รวมถึงดิน อาหาร และวัสดุก่อสร้าง

 

ข้อเสียของแบบกราวิเมตริก

 • ใช้เวลานาน: การทำตัวอย่างให้แห้งด้วยน้ำหนักคงที่อาจใช้เวลาหลายนาทีไปจนถึงชั่วโมง
 • สูญเสียตัวอย่างที่ทำการวัด: ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการทำให้แห้ง ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 

เนื่องด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้มีเครื่องวัดปริมาณความชื้นแบบกราวิเมตริกแบบอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักด้วยตนเองคำนวณด้วยมืออีกต่อไป เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำหนักไม่เปลี่ยนในขณะที่ให้ความร้อน ทำให้ลดความผิดพลาด

 

 

 

2. ความชื้นตามปริมาตร (Volumetric Moisture Content)

ปริมาณความชื้นตามปริมาตร (Volumetric Moisture Content เขียนย่อว่า VMC) คือการวัดปริมาตรของน้ำที่บรรจุอยู่ในวัสดุโดยสัมพันธ์กับปริมาตรรวมของวัสดุนั้น จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นเศษส่วน ตัวชี้วัดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ดิน การเกษตร และอุทกวิทยา เพื่อกำหนดปริมาณน้ำที่มีอยู่ในดินและสื่อที่มีรูพรุนอื่นๆ

ปริมาณความชื้นเชิงปริมาตรสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

 

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าคุณมีตัวอย่างดินที่มีปริมาตรรวม 200 ลูกบาศก์ซม. มวลของตัวอย่างดินเปียกคือ 300 กรัม และมวลของตัวอย่างแห้งคือ 250 กรัม

ปริมาณน้ำ:

 • มวลน้ำ = 300 กรัม (น้ำหนักเปียก) – 250 กรัม (น้ำหนักแห้ง) = 50 กรัม
 • ปริมาตรน้ำ = 50 cm³ (เนื่องจากน้ำ 1 กรัม = 1 cm³)

ปริมาตรรวมของตัวอย่างดิน: 200 ลูกบาศก์ซม

ดังนั้นความชื้นตามปริมาตร ( VMC) = (50/200) X100 = 25%

 

ข้อดีของแบบปริมาตร

 • ความเกี่ยวข้องโดยตรง: ให้การวัดปริมาตรน้ำโดยตรงในปริมาตรของวัสดุที่กำหนด ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการใช้งานจริง
 • วิธีการแบบไม่ทำลายที่มีอยู่: สามารถวัดในแหล่งกำเนิดได้โดยใช้เทคนิคแบบไม่ทำลายเช่นเซ็นเซอร์ความชื้น
 • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์: ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรมและอุทกวิทยา

ข้อเสียของแบบปริมาตร

 • ความซับซ้อนในการวัด: การวัดปริมาตรรวมและปริมาตรน้ำที่แม่นยำอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะในวัสดุที่ต่างกัน
 • ต้องมีการสอบเทียบ: เซ็นเซอร์ต้องมีการสอบเทียบสำหรับประเภทและสภาพของดินที่แตกต่างกัน

 

ตัวอย่างเครื่องวัดแบบ Volumetric Moisture Content

 

3.ความชื้นในอากาศ (Humidity)

ความชื้นในอากาศ (Humidity) คือความเข้มข้นของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ไอน้ำคือสถานะก๊าซของน้ำและมองไม่เห็น ความชื้นบ่งบอกถึงแนวโน้มที่จะเกิดฝน น้ำค้าง หรือหมอก ความชื้นที่สูงขึ้นหมายถึงมีไอน้ำในอากาศมากขึ้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ความชื้นในอากาศ (Humidity) คืออะไร

 

ความสำคัญของปริมาณความชื้น

 • การเกษตร: ปริมาณความชื้นในดินและพืชผลส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตพืชผล และคุณภาพของผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
 • อุตสาหกรรมอาหาร: มีอิทธิพลต่อเนื้อสัมผัส รสชาติ อายุการเก็บรักษา และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตและการเน่าเสียของจุลินทรีย์
 • การก่อสร้าง: ปริมาณความชื้นในวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ คอนกรีต และดิน ส่งผลต่อความแข็งแรง ความทนทาน และความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหา เช่น การเจริญเติบโตของเชื้อราและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
 • การผลิต: ในการผลิตวัสดุ เช่น กระดาษ สิ่งทอ และยา การควบคุมปริมาณความชื้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ

การทำความเข้าใจและการควบคุมปริมาณความชื้นถือเป็นสิ่งสำคัญในหลายอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ มีการใช้วิธีการตรวจวัดปริมาณความชื้นที่แตกต่างกันไปตามความต้องการและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่กำลังวิเคราะห์