Tuesday, 9 July 2024

ทำความเข้าใจกับความกระด้างของน้ำมาตรฐาน (STD): คู่มือฉบับสมบูรณ์

ความกระด้างของน้ำมาตรฐาน

ความกระด้างของน้ำคือการวัดความเข้มข้นของแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนในน้ำ แร่ธาตุเหล่านี้จะถูกน้ำดูดขึ้นมาขณะเคลื่อนที่ผ่านดินและหิน น้ำกระด้างเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อเครื่องใช้ในครัวเรือน ประสิทธิภาพการทำความสะอาด และแม้กระทั่งสุขภาพของคุณ ในคู่มือนี้

ความกระด้างของน้ำมาตรฐาน (STD) คืออะไร?

ความกระด้างของน้ำมาตรฐานหมายถึงช่วงหรือการจำแนกระดับความกระด้างที่ยอมรับโดยทั่วไป มาตรฐานนี้ช่วยจัดหมวดหมู่น้ำตามความเข้มข้นของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในน้ำ โดยทั่วไปการจำแนกประเภทจะเป็นดังนี้:

  • น้ำอ่อน: 0-60 มก./ลิตร (0-3.5 เกรนต่อแกลลอน)
  • กระด้างปานกลาง: 61-120 มก./ลิตร (3.6-7 เกรนต่อแกลลอน)
  • กระด้าง: 121-180 มก./ลิตร (7.1-10.5 เกรนต่อแกลลอน)
  • กระด้างมาก: มากกว่า 180 มก./ลิตร (มากกว่า 10.5 เกรนต่อแกลลอน)

มาตรฐานน้ำกระด้าง (Hardness) ในประเทศไทย

โดยทั่วไปกำหนดไว้ไม่เกิน 100มิลิกรัมต่อลิตร ตังตารางที่แสดงด้านล่าง

พารามิเตอร์กรมอนามัยอ.ย.ส.ม.อ
ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ล.ไม่เกิน 100 มก./ล.ไม่เกิน 100 มก./ล.

การวัดความกระด้างของน้ำ

ความกระด้างของน้ำวัดได้หลายวิธี ได้แก่:

  • แถบทดสอบ: จุ่มลงในตัวอย่างน้ำแล้วเปลี่ยนสีเพื่อระบุความกระด้าง
  • ชุดการไทเทรต: รีเอเจนต์จะถูกเติมลงในตัวอย่างน้ำจนกว่าการเปลี่ยนสีจะบ่งบอกถึงระดับความแข็ง
  • เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์: อุปกรณ์เหล่านี้วัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำเพื่อประเมินความกระด้าง

บทสรุป

การทำความเข้าใจมาตรฐานน้ำกระด้างเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

ด้วยการวัดความกระด้างของน้ำและการใช้การบำบัดที่เหมาะสม คุณสามารถป้องกันผลกระทบด้านลบของน้ำกระด้างต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบประปา และกิจวัตรการดูแลส่วนบุคคลของคุณได้